Update emissiemetingen

Emissie Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede
Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede zijn tevreden dat Omgevingsdienst de Vallei (OddV, 2021) heeft vastgesteld dat bij de drie metingen aan de installaties ruim voldaan wordt aan de wettelijke normen voor stikstof, zwaveldioxide en totaal stof. Deze bevindingen komen overeen met de jaarlijkse externe onderzoeken zoals wij deze laten uitvoeren voor alle installaties.

Luchtkwaliteitsonderzoek (immissie)
Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede herkennen ook de uitkomsten van de verspreidingsberekeningen van OddV op grond van eigen onderzoek uit 2020. Zowel de onderzoeksrapporten uit 2020 als het recente onderzoeksrapport van de OddV uit 2021, komen tot de conclusie dat de bijdrage gekwalificeerd wordt als “Niet In Betekenende Mate (NIBM)”. Dit betekent dat de bijdrage van de Edese Duurzame Energie Installaties op het totale gemiddelde van reeds in de omgevingslucht aanwezige componenten bij de meest nabijgelegen woningen (heel) erg klein is. Voor verderop gelegen woningen (en dus voor alle overige woningen) geldt dat de bijdrage van de Duurzame Energie Installaties op het totaal, niet meer waarneembaar is. Er is hierbij uitgegaan van het ‘worst-case’ scenario; gemiddeld genomen is de immissie nog lager. De luchtkwaliteit in de nabije omgeving van de installaties wordt, eveneens gemiddeld genomen, voornamelijk bepaald door de andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die gebruik maken van gasketels/houtkachels.

Overige metingen
OddV heeft controlemetingen gedaan voor de goede werking van de installatie. De parameter hiervoor is ammoniak. Voor de emissie van ammoniak zijn geen grenswaarden, omdat de concentratie (emissievracht) te klein is. OddV heeft een opinie over ammoniak. We hebben aangegeven hierover het gesprek aan te willen gaan.

De reductie van emissies staat op onze agenda en in ons plan ‘Schoner dan fossiel’; stikstok, ammoniak, zwaveldioxide en totaal stof worden verder gereduceerd. Verder komen aardgasinstallaties in woningen, en de emissies daarvan, te vervallen wanneer wordt aangesloten op het slim groen warmtenet. De reductiemaatregelen uit het plan ‘Schoner dan fossiel’ en aansluiten op het warmtenet helpen beiden de luchtkwaliteit in Ede te verbeteren.

Wat merk ik tijdens onderhoud aan een ketelinstallatie?

Voor incidenteel onderhoud wordt de ketelinstallatie enige tijd uitgezet. Bij het opnieuw in bedrijf nemen van een ketelinstallatie gaat de temperatuur van de vuurhaard naar ca. 900 graden toe. Bij deze hoge temperatuur verbranden de biogrondstoffen geheel, dus zonder bijkomende geur of rook. Dit noemen wij ook wel een volledige verbranding. Dit is de reguliere warmteproductie-situatie. Omwonenden merken niets van de installatie, los van mogelijke waterdamp, waarneembaar uit de schoorsteen.

Tijdens het incidenteel opnieuw opstarten zal de temperatuur in de ketel korte tijd lager zijn. Dat is het moment dat je de verbranding kunt waarnemen, door de geur en enige rook. Het ruikt dan als een woning-openhaard zoals je die kunt ruiken wanneer je buiten in een woonwijk loopt. Nabijgelegen woningen en bedrijven kunnen hiervan tijdelijk enige overlast ondervinden; dit duurt meestal niet langer dan een uur en is voor verderop gelegen woningen niet merkbaar. Gepland onderhoud wordt vooraf aangekondigd via www.warmtebedrijfede.nl/storing-en-werkzaamheden

Stoomwolk Bio-Energie Ede Noord

Woensdagavond 17 maart 2021 is bij de energie installatie aan de Knuttelweg een storing opgetreden. Ondanks dat er op dat moment sprake was van normale productie van warmte en normale druk in het systeem wat stoom maakt, is een stoomafblaasklep aangesproken. Deze stoomafblaasklep functioneert normaliter alleen bij te hoge druk, als onderdeel van het veiligheidssysteem. Op dit moment wordt nog onderzocht waardoor deze stoomafblaasklep is aangesproken. Er zijn twee mogelijke oorzaken: de veer van de klep kan kapot zijn gegaan, of de veer was te strak afgesteld.

Door het aanspreken van de stoomafblaasklep die een uitlaat heeft op het dak, werd een grote stoomwolk boven het dak zichtbaar en het ging ook gepaard met een ronkend  geluid. Er is op dat moment geen sprake geweest van gevaar voor de omgeving. De operator van dienst heeft dat ogenblikkelijk na het aanspreken van de stoomafblaasklep vastgesteld.

We begrijpen dat de combinatie van een stoomwolk en geluid kan tot onrust hebben geleid bij omwonenden. Wij bieden onze excuses hiervoor aan.

Onderdeel van de functie van onze operators die op de locatie werkzaam zijn is reageren op meldingen die de installatie geeft en deze op te lossen. Uiteraard wordt elke storing door Bio-Energie Ede Noord onderzocht en geanalyseerd om te bepalen of verbeteringen mogelijk zijn.

Edese duurzame energie installaties presteren goed

Ondanks dat de Nederlandse uitstootnormen maar liefst 2 tot 3 keer zo streng zijn als in de landen om ons heen, presteerden de Edese duurzame energie installaties in 2020 netjes binnen de normen. Ook de bijdrage van de uitstoot uit de duurzame energie installaties op nabijgelegen woningen in een straal van ca. 250 meter, blijkt minimaal. Voor alle verderop gelegen woningen, en daarmee dus alle andere Edese woningen, geldt dat de bijdrage van uitstoot door de installaties niet meer aanwezig is.

De drie duurzame energie installaties in Ede vallen onder ‘Bio-energie de Vallei’; dit zijn Bio-energie de Vallei, Bio-Energie Ede, Bio-Energie Ede Noord. Deze installaties leveren groene warmte aan het warmtenet van Warmtebedrijf Ede en de 20.000 aangesloten woningequivalenten (woningen en bedrijven).

In 2020 is de uitstoot (‘emissie’) van de drie installaties opnieuw door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau gemeten. De Edese omgevingsdienst De Vallei (OddV) heeft deze meetrapporten ontvangen en gecontroleerd. Ondanks dat de Nederlandse uitstootnormen maar liefst 2 tot 3 keer zo streng zijn als in de landen om ons heen, presteren de Edese Duurzame Energie Installaties netjes onder de geldende Nederlandse norm.
 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Belangrijk is wat er van deze emissie overblijft ter hoogte van de naastgelegen woningen (‘immissie’). Daarom heeft een ander onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau luchtkwaliteitsonderzoek gedaan naar de twee Edese installaties die zich in de buurt van een woonwijk bevinden.

Dit luchtkwaliteitsonderzoek laat zien dat ook de stoffen in de lucht bij de naastgelegen woningen, ver onder de grenswaarden liggen. De bijdrage van uitstoot uit de duurzame energie installaties op meest nabij gelegen woningen is dus heel klein. De luchtkwaliteit van woningen nabij de installaties wordt vooral bepaald door andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die nog gebruikmaken van gasketels/houtketels. Voor alle verderop gelegen woningen geldt dat de bijdrage van uitstoot door de installaties niet meer aanwezig is. Onder deze link vindt u het volledige emissie/immissie-verslag 2020.

Ik ervaar overlast / er is een calamiteit

Neem contact op met ons 24 uur per dag beschikbare servicenummer:

085 – 07 12 600

Wij vinden het belangrijk dat u wij uw melding altijd kunnen aannemen, dus u krijgt 24/7 een medewerker aan de lijn die uw melding of klacht aanneemt. 

Op dat moment gaan wij  na waar de oorzaak van uw melding of klacht ligt. Afhankelijk van de urgentie van uw klacht, nemen wij binnen of buiten kantooruren weer contact met u op. Dan informeren wij u nader over de oorzaak. Waar mogelijk bieden wij op dat moment ook de oplossing voor uw klacht of melding, of de mogelijke verdere opvolging daarvan.

Ook als u bezorgd bent, gaan wij graag direct met u in gesprek!

Nb. U kunt u klacht ook indienen via de Provincie, (https://milieuklacht.gelderland.nl/Melding/Doen).
Uw klacht komt dan niet bij Warmtebedrijf Ede terecht en wij kunnen u dan niet een directe oplossingsrichting aanbieden.
Dus geef uw melding sowieso aan ons door op 085 – 07 12 600 of via klantenservice@warmtebedrijfede.nl 

Wat doen jullie aan verdere uitstoot-reductie?

Wij hebben onderzocht hoe nog meer emissiereductie in de duurzame energie installaties mogelijk zou zijn. Momenteel bekijken we of, en zo ja hoe, deze innovaties te implementeren zijn. Meer informatie volgt hierover binnenkort.

Met de gemeente Ede en de Provincie Gelderland is een overleg gestart waarbij gesproken is over bovenwettelijke maatregelen m.b.t. emissies. Informatie volgt.

Ook nu, tot de volgende stap gezet is, blijven wij onder de wettelijke normen voor SO2, NOx en stof. Hierbij komt nog dat er installaties uitgezet worden. Warmtebedrijf Ede produceert haar groene warmte namelijk vraaggericht. Als het buiten warmer wordt, is er (veel) minder warmtevraag. Om die reden worden onze installaties onafhankelijk van elkaar uitgezet, waarbij ze dan geen uitstoot veroorzaken.

Kan ik biogrondstoffen aanleveren?

Wij nemen geen biogrondstoffen in van particulieren. Daarvoor kunt u dan contact opnemen met uw gemeentelijke huisvuil-inzamelaar. Er zijn gemeenten waar dat gratis kan en bij andere gemeenten gelden tarieven voor inlevering.

Als u echter een beheerder bent van een terrein waar snoeiwerkzaamheden nodig zijn en u wilt uw terrein professioneel laten onderhouden, of uw heeft vanuit uw bedrijfsvoering een aanbod van biogrondstoffen, verwijzen wij u graag naar www.btenijeboer.nl. Deze organisatie is NTA8080 gecertificeerd voor de inkoop van biogrondstoffen.

Benutten jullie nat hout?

De biogrondstoffen uit lokale en regionale snoei- en resthoutstromen die wij benutten in onze installaties heeft een vochtpercentage van max 50%. Deze biogrondstoffen kunnen we zonder extra (energie-kostende) droogbehandeling inzetten.

De Edese energie installaties zijn namelijk voorzien van vuurhaarden met traag bewegende schuine roosters. Hierop drogen de biogrondstoffen vlak voor verbranding. Dit zorgt ervoor dat keteltemperaturen dusdanig hoog blijven dat de verbranding volledig is, en daarmee geurloos en zonder rook.

Waterdamp uit de schoorsteen

Het vrij hoge percentage vocht in de biogrondstoffen die onze installaties kunnen verwerken, verklaart de witte waterdamppluim uit de schoorsteen. (bij koude duidelijker zichtbaar en met tegenlicht optisch donkerder)

Meer dan 50% vocht

Onverhoopt kan het eens voorkomen dat er nattere biogrondstoffen  (>50%) worden aangeleverd. De keteltemperatuur kan hierdoor tijdelijk dalen, waardoor er sprake kan zijn van enige rook- en geurontwikkeling. Onze systemen registreren dit, en er wordt dan zo snel mogelijk met droge grondstoffen opgemixt. Het filtersysteem dat de uitstoot filtert, is ook op dit soort momenten gewoon in werking. Doorgaans is de keteltemperatuur gauw weer op peil; voldoende hoog voor een reguliere, volledge verbranding. Volledige verbranding betekent automatische geurloze verbranding waarbij geen rook maar waterdamp vrijkomt.

Stoten biogrondstoffen minder CO₂ uit dan fossiele alternatieven?

Nee. En dit doet ook niet ter zake omdat de CO2 uit hernieuwbare bronnen zoals onze biogrondstoffen, direct in de korte koolstof-cyclus wordt opgenomen. Dit in tegenstelling tot CO2 uit fossiele brandstoffen die uit in een ‘cyclus’ van miljoenen jaren zijn opgebouwd.

Omdat de uitstoot van fossiele brandstoffen zoals aardgas niet (op afzienbare termijn) in een cyclus wordt opgenomen, geven fossiele brandstoffen met hun CO2-uitstoot een netto toevoeging aan de atmosfeer.

Prof. Junginger,  Geosciences, Copernicus Institute of Sustainable Development, Energy & Resources en Biobased Economy van Universiteit Utrecht:

“Als de mens hout verbrandt om energie op te wekken, komt CO₂ ook vrij, maar dat was in de natuur dus ook gebeurd. Wij vermijden hierdoor echter emissie van fossiel CO₂. Daarom is het irrelevant dat er bij het verbranden per eenheid energie iets meer CO₂ vrijkomt dan bij bijvoorbeeld kolen: de emissie van kolen is een netto toevoeging van CO₂ aan de atmosfeer, CO₂ uit biomassa niet”.

We willen namelijk verdere klimaatverandering tegengaan en de temperatuurstijging op aarde met maximaal 1,5 graden beperken – zie ook het Klimaatakkoord van Parijs 2015. Om die reden zijn fossiele brandstoffen geen optie.