Herkomst biogrondstoffen

Voor het opwekken van duurzame energie in onze Duurzame Energie Installaties maken wij gebruik van biogrondstof­fen, bestaande uit houtachtige reststromen. Waar deze reststromen vandaan komen, aan welke duurzaamheidseisen de biogrond­stoffen voldoen en om welke soorten reststromen het gaat, wordt hieronder toegelicht.

Duurzaamheid en kwaliteit biogrondstoffen

Voor het opwekken van groene warmte maken we gebruik van duurzame biogrondstoffen, geleverd onder NTA8080/Better Biomass Certificaat. NTA8080 is een (vrijwillig/bovenwettelijk) certificatiesysteem waarmee onze leveranciers en wij als organisatie kunnen aantonen dat de biogrondstoffen, welke wij gebruiken voor de warmteproductie, duurzaam zijn. Het NTA 8080-certificatiesysteem is door de Europese Commissie erkend om aan te tonen dat wordt voldaan aan de duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa, zoals opgenomen in Richtlijn 2009/28/EG.

Wij stellen als organisatie hoge eisen aan de herkomst van duurzame biogrondstoffen van onze leveranciers. Onze focus gaat hierbij primair uit naar takhout, tophout en laagwaardig spilhout afkomstig uit tuinen, parken, plantsoenen in de regio of restanten die vrijkomen bij het zagen en verwerken van rondhout. Bij laagwaardig spilhout kan worden gedacht aan hout met beperkte waarde door een beperkte diameter, hout met grote krommingen, hout met veel en zware noesten, hout met rot/schimmel/verkleuring of stormhout met breuk.

Tabel Herkomst biogrondstoffen 2022:
De tabel geeft de de hoeveelheid weer, en de afstand tussen de herkomstlocatie van de biogrondstoffen, en de drie Duurzame Energie Installaties in de gemeente Ede. Zo is te zien dat het merendeel van de gebruikte biogrondstoffen binnen een straal van 50 kilometer is geleverd.

We streven naar zo nabij mogelijk gelegen herkomstlocaties; hiervoor is voldoende lokale opslagruimte een vereiste. Een vijftig-kilometerzone is wat Warm­tebedrijf Ede betreft de preferente doel-straal, en met een lokale opslag wordt dit haalbaar. Bijkomend voordeel van een lokale opslag is een optimale cascadering van de biogrondstoffen, hetgeen de kwaliteit en duurzaamheid verder ten goede komt. Ook is er de mogelijkheid een grotere hoeveelheid nog laag-waardiger biogrondstoffen (materialen zoals blad) toe te passen. Op een nieuwe lokale opslaglocatie willen we starten met zogenoemde bio-cascadering; doordat alles op een grotere locatie verwerkt/bewerkt kan worden, ontstaan verschillende stromen die voor verschillende doelen gebruikt kunnen worden. Het laagwaardige is alleen geschikt voor energiedoeleinden (mix blad/takken/houtresten) en kan geleverd worden aan de Duurzame Energie Installaties. Ander materiaal kan bijvoorbeeld opgewerkt worden voor de papier, vezels of andere stromen als grondstof voor de industrie.

De herkomst van de biogrondstoffen en onze duurzaamheidscore (besparing ten opzichte van fossiel) wordt jaarlijks extern getoetst door middel van een formele audit vanuit het NTA-8080 / Better Biomass certificaat.

Over het jaar 2022 hebben wij kunnen voldoen aan onze doelstelling om biogrondstoffen in te zetten afkomstig uit tuinen, parken en plantsoenen in de regio van Ede. Daar waar het primaire restromen betreffen, zijnde restromen afkomstig uit bosbouw, dienen deze conform de NTA-8080 aan verschillende eisen te voldoen. Zo mogen de reststromen (biomassastromen) alleen afkomstig zijn uit bossen en natuurterreinen die worden beheerd voor een langdurig behoud van hun functie. Dit kunnen goed beheerde bossen zijn conform FSC en PEFC maar ook gelijkwaardige certificaten voor duurzaam bosbeheer conform de EUDR (anti-ontbossing verordening). De restromen die wij inzamelen vanuit deze duurzaam beheerde bossen zijn wederom alleen takhout, tophout en laagwaardig spilhout.


Ö-NORM M7133

Om te borgen dat de geleverde kwaliteit van biogrondstoffen constant is, dient deze te voldoen aan de Ö-NORM M7133. Deze norm wordt in het handelsverkeer wederzijds erkend. Parallel aan de gestelde kwaliteitseis wordt elke levering van biogrondstoffen, voordat deze in de voorraadbunker wordt gestort, visueel gecontroleerd op eventuele verontreinigingen. Ook wordt het vochtgehalte van de biogrondstoffen bepaald en wordt getest of de deeltjesgrootte voldoet aan de eis. Voldoen de biogrondstoffen niet, dan worden deze geweigerd en gaat de vracht retour naar de leverancier. Zo wordt ervoor gezorgd dat onze Duurzame Energie Installaties optimaal presteren.