Herkomst biogrondstoffen

Voor het opwekken van duurzame energie in onze Duurzame Energie Installaties maakten we in 2021 gebruik van biogrondstoffen, bestaande uit houtachtige reststromen. Waar deze reststromen vandaan komen, aan welke duurzaamheidseisen de biogrondstoffen moet voldoen en om welke soorten reststromen het gaat, wordt in dit hoofdstuk verder toegelicht.

Duurzaamheid en kwaliteit biogrondstoffen
Voor het opwekken van groene warmte maken we gebruik van duurzame biogrondstoffen, geleverd onder NTA8080/Better Biomass Certificaat. Hiermee toont onze leverancier aan dat de biogrondstoffen afkomstig zijn uit natuurterreinen, parken, tuinen en plantsoenen en bossen met een verantwoord beheer. (Lees hier meer over Better Biomass)

Om te borgen dat de geleverde kwaliteit van biogrondstoffen constant is, dient deze te voldoen aan de Ö-NORM M7133. Deze norm wordt in het handelsverkeer wederzijds erkend. Parallel aan de gestelde kwaliteitseis wordt elke levering van biogrondstoffen,
voordat deze in de voorraadbunker wordt gestort, visueel gecontroleerd op eventuele verontreinigingen. Ook wordt het vochtgehalte van de biogrondstoffen bepaald en wordt getest of de deeltjesgrootte voldoet aan de eis. Voldoen biogrondstoffen niet, dan worden deze niet gestort en gaat de vracht retour naar de leverancier. Zo wordt ervoor gezorgd dat onze Duurzame Energie Installaties optimaal presteren met minimale impact voor het milieu.

Klik op de kaart voor een vergoting

Tabel Herkomst biogrondstoffen 2021:
De tabel geeft de afstand weer tussen de herkomstlocatie van de biogrondstoffen, de hoeveelheid en de afstand tot de opslaglocaties in de gemeente Ede. Zo is te zien dat ruim éénderde (35%) van onze biogrondstoffen binnen een straal van 30 kilometer afkomstig is.

We streven naar zo nabij mogelijk gelegen herkomstlocaties; hiervoor is voldoende lokale opslagruimte een vereiste. Op dit moment ontbreekt voldoende lokale opslag waardoor transportkosten en transportuitstoot de betaalbaarheid en duurzaamheid belemmeren. Hiermee is het in praktijk nu doorgaans goedkoper om restmateriaal uit omgeving Nijmegen te halen dan uit Ede, omdat het materiaal uit Ede buiten Ede moet worden opgeslagen om vervolgens weer terug te worden getransporteerd naar Ede. Een 50km-zone is wat Warmtebedrijf Ede betreft de preferente doel-straal, en met een lokale opslag wordt dit haalbaar. Bijkomend voordeel van een lokale opslag is een optimale cascadering van de biogrondstoffen, hetgeen de kwaliteit en duurzaamheid verder ten goede komt.

Ook is er de mogelijkheid een grotere hoeveelheid nog laagwaardiger biogrondstoffen (materialen zoals blad) toe te passen. Op een nieuwe lokale opslaglocatie willen we starten met zogenoemde bio-cascadering; doordat alles op een grotere locatie verwerkt/bewerkt kan worden, ontstaan verschillende stromen die voor verschillende doelen gebruikt kunnen worden. Het laagwaardige is alleen geschikt voor energiedoeleinden (mix blad/takken/houtresten) en kan geleverd worden aan de Duurzame Energie Installaties. Ander materiaal kan bijvoorbeeld opgewerkt worden voor de papier, vezels of andere stromen t.b.v. de industrie (producten).

De herkomst van de biogrondstoffen en onze duurzaamheidscore (besparing ten opzichte van fossiel) wordt jaarlijks extern getoetst door middel van een formele jaarlijkse audit vanuit het NTA-8080 / Better Biomass certificaat.