Emissiecijfers 2020

Emissies Duurzame Energie Installaties Ede in 2020

Zonder dat hiertoe de wettelijke verplichting bestaat, laat de beheerder ‘Bio-energie de Vallei’ (Bio-energie de Vallei, Bio-Energie Ede en Bio-Energie Ede Noord) jaarlijks de uitstoot (ofwel emissie) van de drie Edese Duurzame Energie Installaties meten. Deze installaties voorzien het slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede van duurzame warmte en produceren daarnaast groene stroom en groene stoom. De metingen voor de emissies worden gedaan door het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau SGS Nederland BV – www.sgs.nl. De meetgegevens van 2020 zijn verstrekt aan toezichthouder Omgevingsdienst de Vallei (OddV).

Hoe de strenge Nederlandse emissienormen zich verhouden tot de normen in de ons omringende landen, wordt in de volgende grafieken getoond:

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Bronnen:
– Emissie-eisen in Nederland voor hout gestookte installaties per 1-1-2015 (Activiteitenbesluit)
– Emissie-eisen in België voor hout gestookte installaties per 19 december 2017 (Vlarem II -21-12-2017)
– Emissie-eisen in Duitsland voor hout gestookt installaties (44 BImschV, artikel 10)
– Emissie-eisen in Engeland voor hout gestookte installaties per 20 december 2018 (MCPD requirement)

Emissiescores Duurzame Energie Installaties in Ede 2020

In de grafieken hieronder staan de gemiddelde gemeten emissiewaarden en de gemiddelde emissie-eisen (de norm) in mg/Nm3 van alle gemeten ketelinstallaties over het jaar 2020 bij de drie Edese installaties. De Duurzame Energie Installaties bestaan uit verschillende ketels met verschillende capaciteiten en daarom is er gewerkt met ‘gemiddelde emissie eisen’ (gewogen norm). Het is belangrijk te vermelden dat voor de bepaling van de gewogen emissie-norm is uitgegaan van de minst positieve waarde uit de serie metingen die zijn verricht. Hiermee is een goed beeld te krijgen van de emissies gedurende een representatieve, operationele dag, waarop de installatie in voldoende mate vollast draait.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.


Conclusie: trots op emissiescores

Onze conclusie is dat we in 2020 opnieuw trots mogen zijn op de gerealiseerde emissiescores. We hanteren de normen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer, van toepassing op biogrondstoffen[1].


Luchtkwaliteitsonderzoeken – Immissies

Voor de omgeving belangrijker dan wat er uit de schoorsteen komt (emissie), is wat er zich daarvan ter hoogte van de naastgelegen woningen in de lucht bevindt (immissie). Onze Duurzame Energie Installaties zijn niet de enige bronnen die een bijdrage hebben op de totale immissie bij deze naastgelegen woningen. Denk bij andere bronnen aan immissies van de industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens (met gasketels/houtkachels etc).

Om na te gaan in welke mate onze duurzame energie installaties bijdragen aan de luchtkwaliteit in hun directe omgeving, zijn voor de twee installaties die zich bevinden nabij een woonwijk (Bio-Energie Ede aan de Geerweg en Bio-Energie Ede Noord aan de Knuttelweg) omgevings-luchtkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau Peutz. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Regeling “Beoordeling Luchtkwaliteit 2007”. Het Onderzoek richt zich op de direct omringende woningen in de omgeving rondom de installaties, omdat op grotere afstand de bijdrage van de installaties tot praktisch nul gereduceerd is.

In het onderzoek zijn de optredende concentraties stikstofdioxide (NO2 ), fijnstof (PM10/PM2,5) en zwaveldioxide (SO2) beschouwd. De immissies van deze componenten zijn bepaald aan de hand van de door SGS Nederland uitgevoerde emissiemetingen. Vervolgens is onderzoek naar de verspreiding van de genoemde componenten uitgevoerd met gevalideerde rekenprogramma’s. Voor de bepaling van de achtergrondconcentratie en emissiefactoren heeft Peutz volgens het meetprotocol gebruik gemaakt van “Generieke invoergegevens voor luchtkwaliteit”. Deze gegevens zijn verzameld en verstrekt door de Rijksoverheid.


Bio-Energie Ede aan de Geerweg

De luchtkwaliteit bij nabijgelegen woningen aan de Reehorsterweg, Eshofweg, Diedenweg, Hoefweg en Zandlaan is onderzocht (binnen een maximumstraal van 250 meter). Hiervoor is het jaargemiddelde berekend van alle bronnen die een bijdrage aan de luchtkwaliteit leveren.

Dit onderzoek is afgezet tegen de grenswaarden zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer. En tevens is gekeken in welke mate de Duurzame Energie Installatie aan de luchtkwaliteit bijdraagt. Zie onderstaande grafieken.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Bio-Energie Ede Noord aan de Knuttelweg

Ook voor de Duurzame Energie Installatie aan de Knuttelweg is de luchtkwaliteit van de nabijgelegen woningen onderzocht (binnen een maximumstraal van 250 meter). Het betreft de woningen aan de Nizolaan, Asakkerweg, Concordiahof, Concordialaan, Buitenzorglaan en Tielkemeijerweg. In onderstaande grafieken de resultaten van het onderzoek.

Tekstvak: Figuur 4: Percentage bijdrage Bio-Energie Ede Noord (DEI)  aan totale immissie. In de blauwe kolom (niet zichtbaar) wordt de bijdrage van de immissie veroorzaakt door Bio-Energie Ede Noord, percentueel ten opzichte van de gemiddelde immissie van alle bronnen weergegeven. Deze bijdrage is heel beperkt voor nabijgelegen woningen (en voor verder weg gelegen woningen nog beperkter).
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Conclusie omgevingsluchtkwaliteit

Het onderzoek laat zien dat de jaargemiddelden van de diverse gemeten componenten ver onder de grenswaarden ligt. En dat de bijdrage van de Edese Duurzame Energie Installaties op het totale gemiddelde van meest nabij gelegen woningen (heel) erg klein is. Voor verderop gelegen woningen (en dus voor alle overige Edese woningen) geldt dat de bijdrage van de Duurzame Energie Installaties, op het totaal van reeds in de omgevingslucht aanwezige componenten, niet meer aanwezig is. De luchtkwaliteit van de omgeving nabij de installaties wordt, gemiddeld genomen, voornamelijk bepaald door de andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die nog gebruik maken van gasketels/houtketels etc.


[1] artikel 3.10 Activiteitenbesluit