Update emissiemetingen

Emissie Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede
Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede zijn tevreden dat Omgevingsdienst de Vallei (OddV, 2021) heeft vastgesteld dat bij de drie metingen aan de installaties ruim voldaan wordt aan de wettelijke normen voor stikstof, zwaveldioxide en totaal stof. Deze bevindingen komen overeen met de jaarlijkse externe onderzoeken zoals wij deze laten uitvoeren voor alle installaties.

Luchtkwaliteitsonderzoek (immissie)
Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede herkennen ook de uitkomsten van de verspreidingsberekeningen van OddV op grond van eigen onderzoek uit 2020. Zowel de onderzoeksrapporten uit 2020 als het recente onderzoeksrapport van de OddV uit 2021, komen tot de conclusie dat de bijdrage gekwalificeerd wordt als “Niet In Betekenende Mate (NIBM)”. Dit betekent dat de bijdrage van de Edese Duurzame Energie Installaties op het totale gemiddelde van reeds in de omgevingslucht aanwezige componenten bij de meest nabijgelegen woningen (heel) erg klein is. Voor verderop gelegen woningen (en dus voor alle overige woningen) geldt dat de bijdrage van de Duurzame Energie Installaties op het totaal, niet meer waarneembaar is. Er is hierbij uitgegaan van het ‘worst-case’ scenario; gemiddeld genomen is de immissie nog lager. De luchtkwaliteit in de nabije omgeving van de installaties wordt, eveneens gemiddeld genomen, voornamelijk bepaald door de andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die gebruik maken van gasketels/houtkachels.

Overige metingen
OddV heeft controlemetingen gedaan voor de goede werking van de installatie. De parameter hiervoor is ammoniak. Voor de emissie van ammoniak zijn geen grenswaarden, omdat de concentratie (emissievracht) te klein is. OddV heeft een opinie over ammoniak. We hebben aangegeven hierover het gesprek aan te willen gaan.

De reductie van emissies staat op onze agenda en in ons plan ‘Schoner dan fossiel’; stikstok, ammoniak, zwaveldioxide en totaal stof worden verder gereduceerd. Verder komen aardgasinstallaties in woningen, en de emissies daarvan, te vervallen wanneer wordt aangesloten op het slim groen warmtenet. De reductiemaatregelen uit het plan ‘Schoner dan fossiel’ en aansluiten op het warmtenet helpen beiden de luchtkwaliteit in Ede te verbeteren.