Provinciale steun voor verduurzaming bio-energie installaties Ede

Dinsdag 22 maart 17:32 – 2022   

EDE –  Ruim 10.000 aansluitingen meer op het Edese warmtenet en minder uitstoot van CO2 en stikstof. Met het project Schoner dan Fossiel wil Bio-energie de Vallei gaan behoren tot de schoonste bio-energie installaties in de wereld. Provincie Gelderland en de gemeente Ede dragen financieel bij aan dit project.

 ,,Met deze subsidie dragen we eraan bij dat er meer woningen verwarmd gaan worden met duurzame warmte”, stelt gedeputeerde Jan van der Meer. ,,De uitstoot van allerlei stoffen en CO2 vermindert, en het aandeel biomassa wordt kleiner. Met dit unieke project zetten we een nieuwe standaard voor bio-energie installaties en worden we minder afhankelijk van Russisch aardgas.”

1,7 MILJOEN
Het project wordt positief voorgedragen voor een incidentele subsidie van 1,7 miljoen . Het project Schoner dan Fossiel vermindert de uitstoot van totaalstof en stikstof uit de installaties met maar liefst 70 procent volgens de provincie. ,,Door dit project verbetert ook de luchtkwaliteit in de gemeente Ede. Mede hierom draagt de gemeente 300.000 euro bij aan dit project. Hiermee wordt ook voldaan aan het Schone Luchtakkoord.” Het project maakt deel uit van verduurzamingsplannen van Warmtebedrijf Ede.

Dit bedrijf is het warmtenet verder aan het verduurzamen door meerdere duurzame bronnen aan te sluiten, zoals industriële restwarmte en zon-thermische warmte. Ook onderzoekt het bedrijf of diepe aardwarmte kan worden toegevoegd, waarna de biomassa-installaties kunnen worden afgeschaald naar een backup- en piekvoorziening.

HYBRIDE
,,De installaties van Bio-energie de Vallei moeten de komende jaren worden getransformeerd van bio-energieinstallaties naar hybride warmte-installaties, die de CO2-uitstoot terugbrengen, met een groei van 30 procent duurzame, emissievrije warmte ten behoeve van 10.000 nieuwe aansluitingen op het warmtenet”, aldus de provincie.

,,We schakelen over op duurzame energie. De komende jaren moeten in een hoog tempo duizenden woningen aardgasvrij worden en gaan we de woningen verwarmen met andere, meer duurzame bronnen. Dat doen we in stappen en met de energiebronnen die nu beschikbaar zijn, zoals zon en wind, maar ook met biogrondstoffen.”

STRATEGIE
In de provinciale agenda ‘Biomassa als energiedrager’ staat dat alleen rest- en snoeihout gebruikt mogen worden. ,,Zo benutten we de reststromen uit de regio. En op deze manier verminderen we het verbruik van aardgas, levert het CO2-reductie op en is het verbrandingsproces in Ede straks ook schoner dan met fossiele energie, waar het gaat om stikstof. Inmiddels zijn er ook voldoende centrales in de provincie voor reststromen uit de regio.”

Binnenkort wil de provincie bovendien een strategie voorstellen voor een hoogwaardiger gebruik van houtige reststromen, zoals het gebruik daarvan in isolatiematerialen.

Update emissiemetingen

Emissie Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede
Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede zijn tevreden dat Omgevingsdienst de Vallei (OddV, 2021) heeft vastgesteld dat bij de drie metingen aan de installaties ruim voldaan wordt aan de wettelijke normen voor stikstof, zwaveldioxide en totaal stof. Deze bevindingen komen overeen met de jaarlijkse externe onderzoeken zoals wij deze laten uitvoeren voor alle installaties.

Luchtkwaliteitsonderzoek (immissie)
Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede herkennen ook de uitkomsten van de verspreidingsberekeningen van OddV op grond van eigen onderzoek uit 2020. Zowel de onderzoeksrapporten uit 2020 als het recente onderzoeksrapport van de OddV uit 2021, komen tot de conclusie dat de bijdrage gekwalificeerd wordt als “Niet In Betekenende Mate (NIBM)”. Dit betekent dat de bijdrage van de Edese Duurzame Energie Installaties op het totale gemiddelde van reeds in de omgevingslucht aanwezige componenten bij de meest nabijgelegen woningen (heel) erg klein is. Voor verderop gelegen woningen (en dus voor alle overige woningen) geldt dat de bijdrage van de Duurzame Energie Installaties op het totaal, niet meer waarneembaar is. Er is hierbij uitgegaan van het ‘worst-case’ scenario; gemiddeld genomen is de immissie nog lager. De luchtkwaliteit in de nabije omgeving van de installaties wordt, eveneens gemiddeld genomen, voornamelijk bepaald door de andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die gebruik maken van gasketels/houtkachels.

Overige metingen
OddV heeft controlemetingen gedaan voor de goede werking van de installatie. De parameter hiervoor is ammoniak. Voor de emissie van ammoniak zijn geen grenswaarden, omdat de concentratie (emissievracht) te klein is. OddV heeft een opinie over ammoniak. We hebben aangegeven hierover het gesprek aan te willen gaan.

De reductie van emissies staat op onze agenda en in ons plan ‘Schoner dan fossiel’; stikstok, ammoniak, zwaveldioxide en totaal stof worden verder gereduceerd. Verder komen aardgasinstallaties in woningen, en de emissies daarvan, te vervallen wanneer wordt aangesloten op het slim groen warmtenet. De reductiemaatregelen uit het plan ‘Schoner dan fossiel’ en aansluiten op het warmtenet helpen beiden de luchtkwaliteit in Ede te verbeteren.

Stoomwolk Bio-Energie Ede Noord

Woensdagavond 17 maart 2021 is bij de energie installatie aan de Knuttelweg een storing opgetreden. Ondanks dat er op dat moment sprake was van normale productie van warmte en normale druk in het systeem wat stoom maakt, is een stoomafblaasklep aangesproken. Deze stoomafblaasklep functioneert normaliter alleen bij te hoge druk, als onderdeel van het veiligheidssysteem. Op dit moment wordt nog onderzocht waardoor deze stoomafblaasklep is aangesproken. Er zijn twee mogelijke oorzaken: de veer van de klep kan kapot zijn gegaan, of de veer was te strak afgesteld.

Door het aanspreken van de stoomafblaasklep die een uitlaat heeft op het dak, werd een grote stoomwolk boven het dak zichtbaar en het ging ook gepaard met een ronkend  geluid. Er is op dat moment geen sprake geweest van gevaar voor de omgeving. De operator van dienst heeft dat ogenblikkelijk na het aanspreken van de stoomafblaasklep vastgesteld.

We begrijpen dat de combinatie van een stoomwolk en geluid kan tot onrust hebben geleid bij omwonenden. Wij bieden onze excuses hiervoor aan.

Onderdeel van de functie van onze operators die op de locatie werkzaam zijn is reageren op meldingen die de installatie geeft en deze op te lossen. Uiteraard wordt elke storing door Bio-Energie Ede Noord onderzocht en geanalyseerd om te bepalen of verbeteringen mogelijk zijn.

Edese duurzame energie installaties presteren goed

Ondanks dat de Nederlandse uitstootnormen maar liefst 2 tot 3 keer zo streng zijn als in de landen om ons heen, presteerden de Edese duurzame energie installaties in 2020 netjes binnen de normen. Ook de bijdrage van de uitstoot uit de duurzame energie installaties op nabijgelegen woningen in een straal van ca. 250 meter, blijkt minimaal. Voor alle verderop gelegen woningen, en daarmee dus alle andere Edese woningen, geldt dat de bijdrage van uitstoot door de installaties niet meer aanwezig is.

De drie duurzame energie installaties in Ede vallen onder ‘Bio-energie de Vallei’; dit zijn Bio-energie de Vallei, Bio-Energie Ede, Bio-Energie Ede Noord. Deze installaties leveren groene warmte aan het warmtenet van Warmtebedrijf Ede en de 20.000 aangesloten woningequivalenten (woningen en bedrijven).

In 2020 is de uitstoot (‘emissie’) van de drie installaties opnieuw door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau gemeten. De Edese omgevingsdienst De Vallei (OddV) heeft deze meetrapporten ontvangen en gecontroleerd. Ondanks dat de Nederlandse uitstootnormen maar liefst 2 tot 3 keer zo streng zijn als in de landen om ons heen, presteren de Edese Duurzame Energie Installaties netjes onder de geldende Nederlandse norm.
 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Belangrijk is wat er van deze emissie overblijft ter hoogte van de naastgelegen woningen (‘immissie’). Daarom heeft een ander onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau luchtkwaliteitsonderzoek gedaan naar de twee Edese installaties die zich in de buurt van een woonwijk bevinden.

Dit luchtkwaliteitsonderzoek laat zien dat ook de stoffen in de lucht bij de naastgelegen woningen, ver onder de grenswaarden liggen. De bijdrage van uitstoot uit de duurzame energie installaties op meest nabij gelegen woningen is dus heel klein. De luchtkwaliteit van woningen nabij de installaties wordt vooral bepaald door andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die nog gebruikmaken van gasketels/houtketels. Voor alle verderop gelegen woningen geldt dat de bijdrage van uitstoot door de installaties niet meer aanwezig is. Onder deze link vindt u het volledige emissie/immissie-verslag 2020.

Wat betekent die pluim

We zien op social media  dat er foto’s worden gepost van de duurzame energie installaties, waarbij wordt gesuggereerd dat er sprake is van uitstoot van rook. Het is belangrijk te weten dat dat niet het geval is.

Wat uit de schoorsteen komt is voor het grootste gedeelte waterdamp, afkomstig uit de houtsnippers die tot 50% vocht kunnen bevatten. Dit veroorzaakt een pluim, die meestal wit van kleur is en uit waterdamp bestaat. In sommige weersomstandigheden, temperatuur of lichtval, kan de pluim ook donker kleuren, net als dat bij wolken het geval is.

De duurzame energie installaties voldoen aan de veiligheids- en milieu eisen, de strengste eisen in Europa op dit gebied. Meer informatie over de emissie van onze installatie: Klik hier >>

Aan de slag met geluid

In de afgelopen periode hebben we vernomen dat enkele bewoners van de Hoefweg, geluidsoverlast ervaren van onze installatie. De overlast bestaat uit het geluid dat afkomstig is van een transportband. Als mensen overlast ervaren betreuren wij dat uiteraard zeer en we zijn aan de slag gegaan om het probleem op te lossen.

Het ontstaan
Sinds 2017 zijn we gevestigd op het industrieterrein Reehorst Businesspark Ede. We hebben de benodigde vergunningen verkregen en werken sindsdien op dezelfde manier. Toch is er recent vastgesteld dat we op een aantal momenten meer geluid produceren dan is toegestaan. De afgelopen weken is onderzocht hoe het komt dat het geluidsniveau dat samengaat met de productie van warmte, is veranderd. De conclusie van het onderzoek is, dat er in de omgeving iets is veranderd, waardoor er een geluidsversterkend effect ontstaat. Nadat we ons op het industrieterrein hadden gevestigd, is er nieuwe bebouwing en bestrating aangelegd. Deze nieuwe muren en wegen weerkaatsen het geluid. Dit is een vervelende situatie voor de omwonende die nu geluidsoverlast wordt ervaren, maar ook voor ons. Want, hoewel de oorzaak ons niet te verwijten is, hebben we wel de verantwoordelijkheid om een goede oplossing te realiseren, zodat een en ander weer gaat passen binnen de geldende geluidsnormen.

Naar de oplossing
Het onderzoek naar de beste oplossing is de afgelopen weken ook gestart. De oplossing zal een combinatie van maatregelen zijn. Op dit moment zijn een aantal maatregelen in beeld en worden de effecten daarvan doorgerekend. Om de juiste keuze te maken en het gewenste effect te behalen, is de inbreng van geluidsexperts nodig en de medewerking van gemeente Ede. Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een geluidswand, is een bouwvergunning nodig en moet het proces voor het aanvragen van een bouwvergunning worden doorlopen. Voor het verbouwen van de fabriek is nog meer tijd nodig en natuurlijk geniet een maatregel die snel resultaat levert, de voorkeur.