Spoeddebat Edese gemeenteraad

Bio-energie de Vallei heeft kennisgenomen van het spoeddebat over Warmtebedrijf Ede tijdens de Edese gemeenteraadsvergadering van 13 juni jl. Hierin lag de focus op de uitstoot van onze duurzame energie installaties en op de eisen die het college en de raad stellen aan de continuering van de Strategische Agenda met Warmtebedrijf Ede. Hierover is Warmtebedrijf Ede reeds in gesprek met de gemeente Ede. Volgens afspraak n.a.v. deze gesprekken onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de gestelde eisen. Daarbij vertrouwen wij op een goede uitkomst.

Ammoniakbelasting op omgeving bij installatie Geerweg blijkt veilig

Update 4 juli 2024:
Bio-energie de Vallei heeft na ondergenoemde, eerste globale verspreidingsberekening opnieuw onafhankelijk, geaccrediteerd meetbureau Peutz ingeschakeld voor een meer gedetailleerde verspreidingsberekening. Ook in deze berekening blijft de conclusie staan dat de ammoniak-concentratie in de buitenlucht van de directe omgeving van de Geerweg op 13 februari 2024 ruim onder de strengste norm op basis van de Arbeidsomstandighedenwet uitkomt, en ruim onder de ‘voorlichtingsrichtwaarde’ van de GGD en de brandweer uitkomt. Ten slotte ligt de gemeten concentratie ook onder de minimale geurdrempelwaarde.

Ede, 24 mei 2024 – Er blijken geen effecten op de gezondheid te zijn van de eenmalig verhoogde uitstoot van ammoniak op dinsdag 13 februari bij de Duurzame Energie Installatie van Bio-energie de Vallei aan de Geerweg in Ede. De ammoniakbelasting op de omgeving die dag bleef 200.000 tot 300.000 keer onder de Arbonorm voor gezondheidseffecten.

Donderdagavond 23 mei 2024 vond bij gemeente Ede een raadsvergadering plaats over Warmtebedrijf Ede. Tijdens deze vergadering is ook het incident van dinsdag 13 februari 2024 bij Bio-energie De Vallei besproken. Die dag was er bij de installatie aan de Geerweg in Ede sprake van een verhoogde ammoniakuitstoot.

De eerste verspreidingsberekeningen van het RIVM* tonen aan dat de ammoniakbelasting op de woon- en leefomgeving vanuit deze installatie die dag 0,00012 mg/Nm3 was. Deze waarde ligt 200.000 tot 300.000 keer onder de Arbonorm voor gezondheidseffecten. De Arbonorm is 36 mg/Nm3 gedurende 8 uur per dag 5 dagen per week voor een periode van 40 jaar buitenshuis en 14 mg/Nm3 binnenshuis. Eventuele gezondheidseffecten van de verhoogde ammoniakuitstoot op dinsdag 13 februari zijn daarmee niet aan de orde.

We betreuren eventuele verwarring die is ontstaan door de berichtgeving vanuit de gemeente enorm. Bij het opstellen van het rapport door de GGD had deze geen informatie van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) ontvangen over de concentratie ammoniak bij de omliggende woningen. De conclusie van de GGD dat de gemeten waarden op dinsdag 13 februari gezondheidseffecten bij omwonenden kunnen veroorzaken is daarmee voorbarig en onjuist geweest. Dit is duidelijk geworden door de verspreidingsberekening uit te voeren.

Over Bio-energie de Vallei

In Duurzame Energie Installaties in Ede produceert Bio-energie de Vallei groene warmte, groene stoom en groene stroom. Een duurzame energie installatie zoals in Ede produceert tegelijkertijd groene warmte én groene stroom. Warmte wordt als hoofdproduct benut in het groene warmtenet in Ede, maar ook het restproduct groene stroom is duurzaam en komt op het openbare elektriciteitsnet. Een derde product is bio-stoom. Dit leveren zij aan het slimme groene warmtenet ten behoeve van industriële ondernemingen in Ede. Zij transformeren hun productieproces hiermee van fossiel naar hernieuwbaar.

*Berekend door onafhankelijk bureau Peutz, met input van de emissie meetgegevens van de ODRA op 13 februari door toepassing van procesdata en gebruikmaking van de beperkte immissie toets model van Rijkswaterstaat. Dit rekenprogramma is gebaseerd op een RIVM-handreiking uit 2004. Bureau Peutz is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van onder andere duurzaam bouwen, wind- en milieutechnologie, (brand-)veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met info@bio-energiedevallei.nl

Wat gebeurde er op dinsdag 13 februari 2024 aan de Geerweg?

Op dinsdag 13 februari 2024 is bij de Duurzame Energie Installatie van Bio-energie de Vallei aan de Geerweg in Ede, als gevolg van een menselijke fout, vanaf circa 8:45 uur een ammoniakuitstoot ontstaan ter hoogte van de schoorsteen. Als gevolg van deze menselijke fout werd onbedoeld een instelling gewijzigd, waardoor de ammoniakuitstoot ontstond. Dit had niet mogen gebeuren en dat betreuren wij zeer.

Op dinsdag 13 februari bedroeg de uitstoot bij de ene ketel 245 mg/m3 tot het tijdstip van circa 12:00 uur en bij de andere ketel 282 mg/m3 tot het tijdstip van circa 17:00 uur. Dit leidde tot een totale uitstoot van circa 23 kg ammoniak die dag. Dat is ongeveer wat twee melkkoeien uitstoten per jaar1. Met een reguliere controle is de fout geconstateerd en dezelfde dag nog hersteld. Hierdoor kwam de uitstoot weer onder de referentiewaarde.

Op dinsdag 13 februari vond er ook een meting plaats door Omgevingsdienst De Vallei. Op 28 maart heeft Omgevingsdienst De Vallei, op verzoek van Bio-energie de Vallei, schriftelijk het rapport (van 7 maart) met daarin de meetresultaten gestuurd naar Bio-energie de Vallei. Er zijn op dinsdag 13 februari meteen extra maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Zo zijn eerder dan gepland aanpassingen doorgevoerd aan de apparatuur, inclusief bijbehorende 4-ogen goedkeuring. Hierdoor is het niet meer mogelijk om onbedoeld wijzigingen aan te brengen in de instellingen van de ketels.

Herhaling van het incident is daarmee uitgesloten.

Wij hadden u eerder over dit incident willen informeren. Op verzoek van de gemeente Ede hebben wij dit aangehouden tot donderdag 23 mei 11:00 uur.

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft. Via deze pagina vindt u misschien antwoord op uw vraag. Zo niet, dan staan onze klantenservicemedewerkers u graag te woord om u zo goed mogelijk antwoord te geven. We zijn bereikbaar van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer
085-04 91 191.

1 Zie research Wageningen Universiteit: https://research.wur.nl/en/publications/monitoring-van-methaan-ammoniak-en-lachgasemissies-uit-melkveesta-2

Waarom is er niet eerder nieuwe apparatuur (HMI) besteld met beveiliging?

De vervanging van de HMI stond gepland voor 2026 en is naar aanleiding van de gebeurtenis op 13 februari vervroegd. Inmiddels is deze vervanging geïnstalleerd en in werking. Het nieuwe apparaat heeft als extra functionaliteiten het loggen van data en track & trace. Daarnaast is het op afstand bestuurbaar en met inlogcodes beveiligd. Het is niet meer mogelijk om zonder opdracht vooraf, zonder inlogcodes en onbedoeld wijzigingen aan te brengen in de instellingen. Dit nieuwe HMI apparaat was al operationeel op de Knuttelweg.

Waarom was er in januari en februari van dit jaar een geur te ruiken en rook te zien?

Naar aanleiding van natte biogrondstof heeft de operator een aantal keren besloten de installatie uit te schakelen, waardoor er tijdelijk een houtlucht te ruiken was en rook te zien was.

Hoe kan er ammoniak uit vrijkomen bij de Duurzame Energie Installatie?

Door het toevoegen van ureum wordt een deel van het zogeheten ‘afgas’ omgezet in water. Door een menselijke fout is de dosering van ureum te hoog geweest.

Kan dit ook bij de installatie aan de Knuttelweg gebeuren?

Nee, deze beschikt al over de vernieuwde apparatuur, waardoor het niet mogelijk is om onbedoeld wijzigingen aan te brengen in de instellingen van de ketel.

Waarom is de installatie op 4 april buiten werking gesteld?

Voor gepland jaarlijks groot onderhoud.

Hebben jullie op 13 februari klachten van omwonenden ontvangen?

We hebben die dag zelf geen klachten van omwonenden ontvangen inzake de ammoniakuitstoot. Achteraf blijkt dat ODDV in de periode januari en februari 25 meldingen vanuit de omgeving over geurklachten en rook heeft ontvangen.

Wanneer kwamen jullie erachter dat de ammoniakuitstoot te hoog was?

Op dinsdag 13 februari (dezelfde dag) ontdekten we bij een reguliere controle de onjuiste instelling van de apparatuur en deze is per direct hersteld. Op dinsdag 5 maart hebben we de meetresultaten van ODDV mondeling vernomen en op 28 maart hebben we het meetrapport ontvangen.

Hoe weten jullie zeker dat de uitstoot alleen op 13 februari heeft plaatsgevonden?

Dat kunnen we zien in de logs van de systemen.

Waarom hebben jullie niet direct na het incident op dinsdag 13 februari gecommuniceerd met omwonenden?

Pas op 5 maart kregen we inzicht in de te hoge ammoniakuitstoot door de mondelinge terugkoppeling van de ODDV met de voorlopige meetresultaten. Toen zijn we direct gaan onderzoeken en bleek de uitstoot alleen op 13 februari (gedurende een aantal uren) te hebben plaatsgevonden. Waarbij de emissiewaarde vele malen lager lag dan de maximaal aanvaardbare concentratie gedurende 8 uur (uiteengezet door een extern, onafhankelijk luchtkwaliteitsbureau). Dat is ook onze motivatie geweest om niet te communiceren om zo onnodige ruis te voorkomen. Op 28 maart ontvingen we op ons verzoek uiteindelijk het definitieve rapport.

Wat vinden jullie van de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met jullie uitstoot?

Gezondheidsrisico’s zijn niet acceptabel. Door snel ingrijpen was de uitstoot 13 februari weer onder de referentiewaarde en door de genomen maatregelen herhaling uitgesloten. Voor vragen over gezondheid kunt u contact opnemen met de GGD.

Maar er was toch ook een te hoge uitstoot van stof?

Zodra wij de meetresultaten hierover van ODDV ontvingen is ook dit per direct hersteld en zijn maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Welke maatregelen zijn genomen om te hoge uitstoot van stof te voorkomen?

De schoonmaak- en onderhoudsfrequentie is verhoogd van 1x naar 4x per jaar.

Wat vinden jullie van de brief van de GGD?

Het is goed dat de GGD waakt over eventuele gezondheidsrisico’s.

Wat vinden jullie ervan dat de gemeente deze informatie openbaar maakt?

Inwoners van de gemeente Ede hebben recht op deze informatie, dus daar staan wij achter.

Zijn jullie teleurgesteld dat de ODDV op 13 februari niet meteen heeft aangegeven dat er een hogere ammoniakuitstoot was?

Dat was zeker fijn geweest, zodat wij het signaal eerder dan tijdens de reguliere controle op die dag kregen.

Vragen over de installaties

 Waarom staan er dieselheaters bij Bio-energie Ede Noord?

Ten tijde van de verminderde warmtelevering, op 9 januari 2024, zijn deze heaters als tijdelijke noodvoorziening geplaatst en zijn deze gedurende 3 uur lang ingezet om versneld weer voldoende warmte aan het warmtenet te kunnen leveren.

Dit is succesvol geweest en sindsdien is de inzet van deze tijdelijke heaters niet meer nodig geweest. Binnenkort zullen deze dan ook weer van het terrein verdwijnen.

Provinciale steun voor verduurzaming bio-energie installaties Ede

Dinsdag 22 maart 17:32 – 2022   

EDE –  Ruim 10.000 aansluitingen meer op het Edese warmtenet en minder uitstoot van CO2 en stikstof. Met het project Schoner dan Fossiel wil Bio-energie de Vallei gaan behoren tot de schoonste bio-energie installaties in de wereld. Provincie Gelderland en de gemeente Ede dragen financieel bij aan dit project.

 ,,Met deze subsidie dragen we eraan bij dat er meer woningen verwarmd gaan worden met duurzame warmte”, stelt gedeputeerde Jan van der Meer. ,,De uitstoot van allerlei stoffen en CO2 vermindert, en het aandeel biomassa wordt kleiner. Met dit unieke project zetten we een nieuwe standaard voor bio-energie installaties en worden we minder afhankelijk van Russisch aardgas.”

1,7 MILJOEN
Het project wordt positief voorgedragen voor een incidentele subsidie van 1,7 miljoen . Het project Schoner dan Fossiel vermindert de uitstoot van totaalstof en stikstof uit de installaties met maar liefst 70 procent volgens de provincie. ,,Door dit project verbetert ook de luchtkwaliteit in de gemeente Ede. Mede hierom draagt de gemeente 300.000 euro bij aan dit project. Hiermee wordt ook voldaan aan het Schone Luchtakkoord.” Het project maakt deel uit van verduurzamingsplannen van Warmtebedrijf Ede.

Dit bedrijf is het warmtenet verder aan het verduurzamen door meerdere duurzame bronnen aan te sluiten, zoals industriële restwarmte en zon-thermische warmte. Ook onderzoekt het bedrijf of diepe aardwarmte kan worden toegevoegd, waarna de biomassa-installaties kunnen worden afgeschaald naar een backup- en piekvoorziening.

HYBRIDE
,,De installaties van Bio-energie de Vallei moeten de komende jaren worden getransformeerd van bio-energieinstallaties naar hybride warmte-installaties, die de CO2-uitstoot terugbrengen, met een groei van 30 procent duurzame, emissievrije warmte ten behoeve van 10.000 nieuwe aansluitingen op het warmtenet”, aldus de provincie.

,,We schakelen over op duurzame energie. De komende jaren moeten in een hoog tempo duizenden woningen aardgasvrij worden en gaan we de woningen verwarmen met andere, meer duurzame bronnen. Dat doen we in stappen en met de energiebronnen die nu beschikbaar zijn, zoals zon en wind, maar ook met biogrondstoffen.”

STRATEGIE
In de provinciale agenda ‘Biomassa als energiedrager’ staat dat alleen rest- en snoeihout gebruikt mogen worden. ,,Zo benutten we de reststromen uit de regio. En op deze manier verminderen we het verbruik van aardgas, levert het CO2-reductie op en is het verbrandingsproces in Ede straks ook schoner dan met fossiele energie, waar het gaat om stikstof. Inmiddels zijn er ook voldoende centrales in de provincie voor reststromen uit de regio.”

Binnenkort wil de provincie bovendien een strategie voorstellen voor een hoogwaardiger gebruik van houtige reststromen, zoals het gebruik daarvan in isolatiematerialen.

Update emissiemetingen

Emissie Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede
Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede zijn tevreden dat Omgevingsdienst de Vallei (OddV, 2021) heeft vastgesteld dat bij de drie metingen aan de installaties ruim voldaan wordt aan de wettelijke normen voor stikstof, zwaveldioxide en totaal stof. Deze bevindingen komen overeen met de jaarlijkse externe onderzoeken zoals wij deze laten uitvoeren voor alle installaties.

Luchtkwaliteitsonderzoek (immissie)
Bio-energie de Vallei en Bio-Energie Ede herkennen ook de uitkomsten van de verspreidingsberekeningen van OddV op grond van eigen onderzoek uit 2020. Zowel de onderzoeksrapporten uit 2020 als het recente onderzoeksrapport van de OddV uit 2021, komen tot de conclusie dat de bijdrage gekwalificeerd wordt als “Niet In Betekenende Mate (NIBM)”. Dit betekent dat de bijdrage van de Edese Duurzame Energie Installaties op het totale gemiddelde van reeds in de omgevingslucht aanwezige componenten bij de meest nabijgelegen woningen (heel) erg klein is. Voor verderop gelegen woningen (en dus voor alle overige woningen) geldt dat de bijdrage van de Duurzame Energie Installaties op het totaal, niet meer waarneembaar is. Er is hierbij uitgegaan van het ‘worst-case’ scenario; gemiddeld genomen is de immissie nog lager. De luchtkwaliteit in de nabije omgeving van de installaties wordt, eveneens gemiddeld genomen, voornamelijk bepaald door de andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die gebruik maken van gasketels/houtkachels.

Overige metingen
OddV heeft controlemetingen gedaan voor de goede werking van de installatie. De parameter hiervoor is ammoniak. Voor de emissie van ammoniak zijn geen grenswaarden, omdat de concentratie (emissievracht) te klein is. OddV heeft een opinie over ammoniak. We hebben aangegeven hierover het gesprek aan te willen gaan.

De reductie van emissies staat op onze agenda en in ons plan ‘Schoner dan fossiel’; stikstok, ammoniak, zwaveldioxide en totaal stof worden verder gereduceerd. Verder komen aardgasinstallaties in woningen, en de emissies daarvan, te vervallen wanneer wordt aangesloten op het slim groen warmtenet. De reductiemaatregelen uit het plan ‘Schoner dan fossiel’ en aansluiten op het warmtenet helpen beiden de luchtkwaliteit in Ede te verbeteren.

Stoomwolk Bio-Energie Ede Noord

Woensdagavond 17 maart 2021 is bij de energie installatie aan de Knuttelweg een storing opgetreden. Ondanks dat er op dat moment sprake was van normale productie van warmte en normale druk in het systeem wat stoom maakt, is een stoomafblaasklep aangesproken. Deze stoomafblaasklep functioneert normaliter alleen bij te hoge druk, als onderdeel van het veiligheidssysteem. Op dit moment wordt nog onderzocht waardoor deze stoomafblaasklep is aangesproken. Er zijn twee mogelijke oorzaken: de veer van de klep kan kapot zijn gegaan, of de veer was te strak afgesteld.

Door het aanspreken van de stoomafblaasklep die een uitlaat heeft op het dak, werd een grote stoomwolk boven het dak zichtbaar en het ging ook gepaard met een ronkend  geluid. Er is op dat moment geen sprake geweest van gevaar voor de omgeving. De operator van dienst heeft dat ogenblikkelijk na het aanspreken van de stoomafblaasklep vastgesteld.

We begrijpen dat de combinatie van een stoomwolk en geluid kan tot onrust hebben geleid bij omwonenden. Wij bieden onze excuses hiervoor aan.

Onderdeel van de functie van onze operators die op de locatie werkzaam zijn is reageren op meldingen die de installatie geeft en deze op te lossen. Uiteraard wordt elke storing door Bio-Energie Ede Noord onderzocht en geanalyseerd om te bepalen of verbeteringen mogelijk zijn.

Edese duurzame energie installaties presteren goed

Ondanks dat de Nederlandse uitstootnormen maar liefst 2 tot 3 keer zo streng zijn als in de landen om ons heen, presteerden de Edese duurzame energie installaties in 2020 netjes binnen de normen. Ook de bijdrage van de uitstoot uit de duurzame energie installaties op nabijgelegen woningen in een straal van ca. 250 meter, blijkt minimaal. Voor alle verderop gelegen woningen, en daarmee dus alle andere Edese woningen, geldt dat de bijdrage van uitstoot door de installaties niet meer aanwezig is.

De drie duurzame energie installaties in Ede vallen onder ‘Bio-energie de Vallei’; dit zijn Bio-energie de Vallei, Bio-Energie Ede, Bio-Energie Ede Noord. Deze installaties leveren groene warmte aan het warmtenet van Warmtebedrijf Ede en de 20.000 aangesloten woningequivalenten (woningen en bedrijven).

In 2020 is de uitstoot (‘emissie’) van de drie installaties opnieuw door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau gemeten. De Edese omgevingsdienst De Vallei (OddV) heeft deze meetrapporten ontvangen en gecontroleerd. Ondanks dat de Nederlandse uitstootnormen maar liefst 2 tot 3 keer zo streng zijn als in de landen om ons heen, presteren de Edese Duurzame Energie Installaties netjes onder de geldende Nederlandse norm.
 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Belangrijk is wat er van deze emissie overblijft ter hoogte van de naastgelegen woningen (‘immissie’). Daarom heeft een ander onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau luchtkwaliteitsonderzoek gedaan naar de twee Edese installaties die zich in de buurt van een woonwijk bevinden.

Dit luchtkwaliteitsonderzoek laat zien dat ook de stoffen in de lucht bij de naastgelegen woningen, ver onder de grenswaarden liggen. De bijdrage van uitstoot uit de duurzame energie installaties op meest nabij gelegen woningen is dus heel klein. De luchtkwaliteit van woningen nabij de installaties wordt vooral bepaald door andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die nog gebruikmaken van gasketels/houtketels. Voor alle verderop gelegen woningen geldt dat de bijdrage van uitstoot door de installaties niet meer aanwezig is. Onder deze link vindt u het volledige emissie/immissie-verslag 2020.

Wat betekent die pluim

We zien op social media  dat er foto’s worden gepost van de duurzame energie installaties, waarbij wordt gesuggereerd dat er sprake is van uitstoot van rook. Het is belangrijk te weten dat dat niet het geval is.

Wat uit de schoorsteen komt is voor het grootste gedeelte waterdamp, afkomstig uit de houtsnippers die tot 50% vocht kunnen bevatten. Dit veroorzaakt een pluim, die meestal wit van kleur is en uit waterdamp bestaat. In sommige weersomstandigheden, temperatuur of lichtval, kan de pluim ook donker kleuren, net als dat bij wolken het geval is.

De duurzame energie installaties voldoen aan de veiligheids- en milieu eisen, de strengste eisen in Europa op dit gebied. Meer informatie over de emissie van onze installatie: Klik hier >>

Aan de slag met geluid

In de afgelopen periode hebben we vernomen dat enkele bewoners van de Hoefweg, geluidsoverlast ervaren van onze installatie. De overlast bestaat uit het geluid dat afkomstig is van een transportband. Als mensen overlast ervaren betreuren wij dat uiteraard zeer en we zijn aan de slag gegaan om het probleem op te lossen.

Het ontstaan
Sinds 2017 zijn we gevestigd op het industrieterrein Reehorst Businesspark Ede. We hebben de benodigde vergunningen verkregen en werken sindsdien op dezelfde manier. Toch is er recent vastgesteld dat we op een aantal momenten meer geluid produceren dan is toegestaan. De afgelopen weken is onderzocht hoe het komt dat het geluidsniveau dat samengaat met de productie van warmte, is veranderd. De conclusie van het onderzoek is, dat er in de omgeving iets is veranderd, waardoor er een geluidsversterkend effect ontstaat. Nadat we ons op het industrieterrein hadden gevestigd, is er nieuwe bebouwing en bestrating aangelegd. Deze nieuwe muren en wegen weerkaatsen het geluid. Dit is een vervelende situatie voor de omwonende die nu geluidsoverlast wordt ervaren, maar ook voor ons. Want, hoewel de oorzaak ons niet te verwijten is, hebben we wel de verantwoordelijkheid om een goede oplossing te realiseren, zodat een en ander weer gaat passen binnen de geldende geluidsnormen.

Naar de oplossing
Het onderzoek naar de beste oplossing is de afgelopen weken ook gestart. De oplossing zal een combinatie van maatregelen zijn. Op dit moment zijn een aantal maatregelen in beeld en worden de effecten daarvan doorgerekend. Om de juiste keuze te maken en het gewenste effect te behalen, is de inbreng van geluidsexperts nodig en de medewerking van gemeente Ede. Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een geluidswand, is een bouwvergunning nodig en moet het proces voor het aanvragen van een bouwvergunning worden doorlopen. Voor het verbouwen van de fabriek is nog meer tijd nodig en natuurlijk geniet een maatregel die snel resultaat levert, de voorkeur.