Welke externe partij controleert de installaties en meetrapporten?

In opdracht van gemeente Ede voert de Omgevingsdienst De Vallei (OddV) het toezicht uit op de duurzame -energie installaties. De installaties worden minimaal jaarlijks door de Oddv gecontroleerd. Een dergelijke controle kan bestaan uit meerdere bedrijfsbezoeken waarin bijvoorbeeld het onderhoud van de (filter)installaties en de opslagvoorzieningen worden beoordeeld, maar kan ook een administratieve controle inhouden. Bij een administratieve controle toetst de toezichthouder of de onderhouds- en keuringsrapporten van de installaties op orde zijn en of de keuringen volgens de regels zijn uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven.

Ook beoordeelt de Omgevingsdienst of de emissie-uitstoot van de installaties voldoet aan de wettelijke normen.

Naast bovenstaande jaarlijkse controles voeren toezichthouders van de Omgevingsdienst ook steekproefsgewijs controles uit naar de herkomst en de kwaliteit van de aangeleverde biogrondstoffen.

Tot slot kan het zijn dat aanvullende controles worden uitgevoerd wanneer er sprake is van meldingen of klachten uit de directe omgeving of wanneer er sprake is van ‘ongewone voorvallen’ zoals een storing in de installatie. In dergelijke gevallen is het bedrijf verplicht dat te melden bij de Omgevingsdienst die vervolgens beoordeelt of de mate van onderhoud en de genomen maatregelen van voldoende niveau zijn.