Emissiejaarverslag 2021

Emissiejaarverslag 2021 – Duurzame Energie Installaties Ede

In 2021 zijn metingen uitgevoerd aan de ketels van Bio-energie de Vallei en ketels van Bio-Energie Ede waarbij alle metingen netjes onder de norm uitkomen. De metingen vormen een representatieve momentopname en worden uitgevoerd door het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau SGS Nederland. (www.sgs.nl). De resultaten van de metingen zijn per locatie onderstaand weergegeven.

Parallel hieraan zijn, in opdracht van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (OdrA) controle emissiemetingen uitgevoerd. Hierbij zijn de emissies van ketel 2 van Bio-energie de Vallei en beide ketels van Bio-Energie Ede bemeten. Ook deze metingen zijn allen onder de norm uitgekomen. Onderstaand worden de gemiddelde meetwaarden van beide metingen, voor zover van toepassing, weergegeven.

Figuur 1 en 2: Emissies houtgestookte ketels Bio-Energie de Vallei (Dwarsweg).
Vermogen ketel 1 (in 2021) is 4,0 MWth, vermogen van ketel 2 is 6,2 MWth. Ketels dienen te voldoen aan de emissie-eisen behorende bij het vermogen van de ketel. De grens ligt hierbij op <5,0 MWth. Betreffende Ketel 2 zijn de emissies het gemiddelde getal van de
metingen uitgevoerd door SGS en de Odra, zoals omschreven in bovenstaande tekst.

Figuur 3: Emissies houtgestookte ketels Bio-Energie Ede (Geerweg). Vermogen van beide ketels is 3,7 MWth. Beide ketels hebben dezelfde emissie-eisen. De emissies betreffen het gemiddelde getal van de metingen uitgevoerd door SGS en de Odra, zoals omschreven in bovenstaande tekst.

Figuur 4: Emissies houtgestookte ketels Bio-Energie Ede Noord(Knuttelweg). Vermogen van beide ketels is 3,7 MWth. Beide ketels hebben dezelfde emissie-eisen; meetjaar 2020.

Conclusie:
Voor de toets of er wordt voldaan aan de emissie-eisen worden de ‘maximale gemeten waarden’ van alle afzonderlijke uitgevoerde metingen per ketel, naast de eisen gelegd.
Met trots kunnen we zeggen dat onze Duurzame Energie Installaties voldoen aan de wettelijke emissie-eisen. En dat niet alleen, maar ook dat we ruimschoots voldoen aan alle de normen in de ons omringende landen. Ter illustratie wordt, in de volgende grafieken aangegeven hoe streng onze Nederlandse emissienormen zijn ten opzichte van de normen in de ons omringende landen. Daar waar ‘stof’ staat, moet gelezen worden ‘totaal stof ’.

Bronnen:
Emissie-eisen NL voor hout gestookte installaties per 1-1-2015 (Activiteitenbesluit)
Emissie-eisen BE voor hout gestookte installaties per 19 dec 2017 (Vlarem II -21-12-2017 )
Emissie-eisen Duitsland voor hout gestookte installaties per 13 juni 2019 (44. BlmScV)
Emissie-eisen Engeland voor hout gestookte installaties per 2015 (MCPD)


Reductie van emissies
Met het aansluiten van meer woningen, instellingen en bedrijven op het slimme groene warmtenet neemt de emissie van verontreinigde stoffen naar de lucht af. De lucht in de Ede wordt daarmee schoner. Om de emissie nog verder te verminderen heeft Warmtebedrijf Ede, zonder dat daar op dit moment een verplichting toe bestaat, besloten om aanvullende maatregelen te treffen in de Duurzame Energie Installaties in Ede. Deze maatregelen zullen leiden tot een emissiereductie van ten minste 25%, voor zowel NOx, SO2 als totaal stof, inclusief fijnstof, ten opzichte van de emissie van deze stoffen, zoals deze zijn gemeten in 2019 door SGS Nederland BV.

Schoner dan fossiel
In 2021 is een begin gemaakt met het vervangen van de eerste ketelinstallatie aan de Dwarsweg te Ede. Onze houtgestookte ketelinstallaties presteren prima, maar we willen het nóg beter doen. Dit gegeven, samen met onze ervaringskennis, zorgt ervoor dat de ketel uit 2013 vervangen wordt door een installatie waarin al onze beste technieken worden gecombineerd. Resultaat: Schoner dan fossiel!

Voor elke van de zes Edese ketelinstallaties, is voor andere technieken gekozen. Hierdoor is veel kennis verkregen over de beste combinaties om tot de meest efficiënte én schone ketelinstallatie te komen. Vergelijk het met een auto van een paar jaar oud. Er is niets mis met deze auto, maar vergeleken met de technieken in de nieuwe auto’s van vandaag, is er een wereld van verschil! En dan wil je toch een nieuwe. In 2022 wordt de nieuwe ketelinstallatie afgemaakt, in werking gesteld en opgeleverd.

Hybride Installaties

Nadat de nieuwe houtgestookte ketelinstallatie aan de Dwarsweg is geplaatst, vervolgen we op die locatie en de locaties Bio-energie Ede en bio-energie Ede Noord ons traject naar ‘Schoner dan Fossiel. De volgende stap is naar een Hybride Installatie met een zeer hoog rendement en een bijzonder lage emissie. Dit gebeurt door de toevoeging van de slimme combinatie van zonnepanelen en warmtepompen aan de installaties. Zo kunnen de installaties straks 30% meer, CO2-neutrale en bovendien emissievrije, warmte leveren.

Hoe werkt dat?
De warmtepomp zet de groene stroom van de zonnepanelen, om naar warm water voor in het warmtenet. De hete rookgassen in de installatie worden extra gezuiverd en nog efficiënter benut. Dit extra rendement van de warmte-terugwininstallatie,
betekent extra warmte om te benutten voor de verwarming van het warmtenet.
De emissies verminderen hierrbij; de lucht wordt schoner. Met minder stikstof in de lucht dan er nu aanwezig is met de uitstoot van aardgasgestookte CV’s in de Edese woningen (NOx). De CV-installaties thuis én hun uitstoot komen te vervallen met een aansluiting op het warmtenet. Door aan te sluiten op het warmtenet brengen Edenaren op dat moment in feite een verbetering aan in de luchtkwaliteit in Ede. Met het hybride maken van de installaties wordt niet alleen de emissie verlaagd, maar ook meer emissievrije warmte geproduceerd; Meer warmte, minder emissie.

Lees hier meer over de hybride installaties