Emissiejaarverslag 2021

Emissiejaarverslag 2021 – Duurzame Energie Installaties Ede

In 2021 zijn metingen uitgevoerd aan de ketels van Bio-energie de Vallei en ketels van Bio-Energie Ede waarbij alle metingen netjes onder de norm uitkomen. De metingen vormen een representatieve momentopname en worden uitgevoerd door het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau SGS Nederland. (www.sgs.nl). De resultaten van de metingen zijn per locatie onderstaand weergegeven.

Parallel hieraan zijn, in opdracht van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (OdrA) controle emissiemetingen uitgevoerd. Hierbij zijn de emissies van ketel 2 van Bio-energie de Vallei en beide ketels van Bio-Energie Ede bemeten. Ook deze metingen zijn allen onder de norm uitgekomen. Onderstaand worden de gemiddelde meetwaarden van beide metingen, voor zover van toepassing, weergegeven.

Figuur 1 en 2: Emissies houtgestookte ketels Bio-Energie de Vallei (Dwarsweg).
Vermogen ketel 1 (in 2021) is 4,0 MWth, vermogen van ketel 2 is 6,2 MWth. Ketels dienen te voldoen aan de emissie-eisen behorende bij het vermogen van de ketel. De grens ligt hierbij op <5,0 MWth. Betreffende Ketel 2 zijn de emissies het gemiddelde getal van de
metingen uitgevoerd door SGS en de Odra, zoals omschreven in bovenstaande tekst.

Figuur 3: Emissies houtgestookte ketels Bio-Energie Ede (Geerweg). Vermogen van beide ketels is 3,7 MWth. Beide ketels hebben dezelfde emissie-eisen. De emissies betreffen het gemiddelde getal van de metingen uitgevoerd door SGS en de Odra, zoals omschreven in bovenstaande tekst.

Figuur 4: Emissies houtgestookte ketels Bio-Energie Ede Noord(Knuttelweg). Vermogen van beide ketels is 3,7 MWth. Beide ketels hebben dezelfde emissie-eisen; meetjaar 2020.

Conclusie:
Voor de toets of er wordt voldaan aan de emissie-eisen worden de ‘maximale gemeten waarden’ van alle afzonderlijke uitgevoerde metingen per ketel, naast de eisen gelegd.
Met trots kunnen we zeggen dat onze Duurzame Energie Installaties voldoen aan de wettelijke emissie-eisen. En dat niet alleen, maar ook dat we ruimschoots voldoen aan alle de normen in de ons omringende landen. Ter illustratie wordt, in de volgende grafieken aangegeven hoe streng onze Nederlandse emissienormen zijn ten opzichte van de normen in de ons omringende landen. Daar waar ‘stof’ staat, moet gelezen worden ‘totaal stof ’.

Bronnen:
Emissie-eisen NL voor hout gestookte installaties per 1-1-2015 (Activiteitenbesluit)
Emissie-eisen BE voor hout gestookte installaties per 19 dec 2017 (Vlarem II -21-12-2017 )
Emissie-eisen Duitsland voor hout gestookte installaties per 13 juni 2019 (44. BlmScV)
Emissie-eisen Engeland voor hout gestookte installaties per 2015 (MCPD)


Immissies:
Naast wat er uit de schoorsteen komt (emissie), is ook onderzocht wat er zich daarvan ter hoogte van de naast­gelegen woningen in de lucht bevindt (immissie). De Duurzame Energie Installaties zijn niet de enige bronnen die een bijdrage hebben op de ’totale immissie’ bij deze naastgelegen woningen. Denk bij andere bronnen aan immissies van de industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens (met gasketels/houtkachels etc).

Om na te gaan in welke mate onze duurzame energie installaties bijdragen aan de luchtkwaliteit in hun directe omgeving, zijn voor de twee installaties die zich bevinden nabij een woonwijk (Bio-Energie Ede aan de Geerweg en Bio-Ener­gie Ede Noord aan de Knuttelweg) omgevings-luchtkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau Peutz. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Regeling “Beoordeling Lucht-kwaliteit 2007”. Het onderzoek richt zich op de direct omringende woningen in de omgeving rondom de installaties, omdat op grotere afstand de bijdrage van de installaties tot praktisch nul gereduceerd is.

In het onderzoek zijn de optredende concentraties stikstofdioxide (NOx), fijnstof (PM10/PM2,5) en zwaveldioxide (SO2) beschouwd. De immissies van deze componenten zijn bepaald aan de hand van de door SGS Nederland uitgevoerde emis­siemetingen. Vervolgens is onderzoek naar de verspreiding van de genoemde componenten uitgevoerd met gevalideerde rekenprogramma’s. Voor de bepaling van de achtergrondconcentratie en emissiefactoren heeft Peutz volgens het meetproto­col gebruik gemaakt van “Generieke invoergegevens voor luchtkwaliteit”. Deze gegevens zijn verzameld en verstrekt door de Ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

Conclusie immissies
Het onderzoek laat zien dat de jaargemiddelden van de diverse gemeten componenten ver onder de grenswaarden liggen. En dat de bijdrage van de Edese Duurzame Energie Installaties op het totale gemiddelde van meest nabij gelegen woningen (heel) erg klein is. Voor verderop gelegen woningen (en dus voor alle overige Edese woningen) geldt dat de bijdrage van de Duurzame Energie Installaties, op het totaal van reeds in de omgevingslucht aanwezige componenten, niet meer aanwezig is. De luchtkwaliteit van de omgeving nabij de installaties wordt, gemiddeld genomen, voornamelijk bepaald door de andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die nog gebruik maken van gasketels/houtketels etc.

Verdere reductie van emissies
Met het aansluiten van meer woningen, instellingen en bedrijven op het slimme groene warmtenet neemt de emissie van verontreinigde stoffen naar de lucht af. De lucht in de Ede wordt daarmee schoner. Om de emissie nog verder te verminderen, heeft Warmtebedrijf Ede, zonder dat daar op dit moment een verplichting toe bestaat, besloten om aanvullende maatregelen te treffen in de Duurzame Energie Installaties in Ede. Deze maatregelen zullen leiden tot een emissiereductie van ten minste 25%, voor zowel NOx, SO2 als totaal stof, inclusief fijnstof, ten opzichte van de emissie van deze stoffen, zoals deze zijn gemeten in 2019 door SGS Nederland BV.

Schoner dan fossiel
Onze houtgestookte ketelinstallaties presteren prima, maar we willen het nóg beter doen. Ons programma ‘Schoner dan fossiel’ is inmiddels al een eind onderweg. O.a. door het hybride maken van de installaties, verminderen de emissies; de lucht wordt schoner. Met minder stikstof in de lucht dan er nu aanwezig is, vanwege de uitstoot van aardgasgestookte CV’s in de Edese woningen (NOx). De CV-installaties thuis én hun uitstoot komen te vervallen met een aansluiting op het warmtenet. Door aan te sluiten op het warmtenet brengen Edenaren op dat moment in feite een verbetering aan in de luchtkwaliteit in Ede. Met het hybride maken van de installaties wordt niet alleen de emissie verlaagd, maar ook meer emissievrije warmte geproduceerd; Meer warmte, minder emissie.

Lees hier meer over de hybride installaties