Better Biomass – NTA 8080

De leveranties, de leveranciers én de drie duurzame energie installaties van Bio-energie de Vallei zijn Better Biomass / NTA 8080 gecertificeerd. Wat betekent dit?

Biomassa wordt in toenemende mate ingezet om elektriciteit of warmte op te wekken, of om brandstoffen of andere chemische producten te produceren die geheel of gedeeltelijk fossiele grondstoffen vervangen. Hiermee wordt ingespeeld op thema’s als klimaatverandering, energieleveringszekerheid en transitie naar een koolstofarm circulaire (bio-)economie. Het is daarom belangrijk dat organisaties aantoonbaar kunnen maken dat de biomassa die zij hiervoor gebruiken op een duurzame wijze is verkregen en verwerkt door de gehele handelsketen.

Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt door organisaties om aan te tonen dat de biomassa die zij produceren, verwerken, verhandelen en/of toepassen voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria en eisen aan ketenbeheer. Deze zijn vastgesteld door een breed samengestelde werkgroep onder begeleiding van NEN en gepubliceerd in de normen NTA 8080-1 en NTA 8080-2.

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. Als lid van CEN en ISO zorgt NEN ervoor dat de duurzaamheidscriteria en conformiteitsbeoordelingsprocessen zijn en blijven afgestemd met de relevante Europese (EN) en internationale (ISO) normen. Het Better Biomass certificatieschema is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA), die lid is van EA en IAF, en certificatie-audits worden uitgevoerd door onafhankelijke certificatie-instellingen, die geaccrediteerd zijn voor het Better Biomass certificatieschema.

Better Biomass is sinds 2011 operationeel en is in 2012 door de Europese Commissie erkend als vrijwillig schema om naleving van de verplichte duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan te tonen, zoals opgenomen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (‘RED I’). In 2018 heeft Better Biomass een nieuwe erkenning onder RED I gekregen. In juli 2021 heeft Better Biomass een positieve technische beoordeling ontvangen om aan te tonen aan de relevante wettelijke eisen in de tweede editie van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (‘RED II’) te voldoen. Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

In november 2018 heeft de Nederlandse overheid Better Biomass goedgekeurd als vrijwillig schema om naleving van het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. De goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’. Meer informatie is te vinden op de website van RVO in het kader van de SDE+ regeling.

Certificatieaudits worden uitgevoerd door certificatie-instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met NEN. Better Biomass erkent momenteel geen andere duurzaamheidcertificaten als zijnde gelijkwaardig. Binnen de reikwijdte van Richtlijn (EU) 2018/2001, Better Biomass erkent de vrijwillige schema’s en nationale schema’s ontwikkeld en erkend door de Europese Commissie om aan te tonen te voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgenomen in Artikelen 29(2) tot en met (7) en (10), en de broeikasgasemissiereductie drempelwaarden zoals opgenomen in Artikel 25(2) in deze Richtlijn.

Better Biomass is zowel (voorlopig) erkend door de Europese Commissie binnen de werkingssfeer van Richtlijn (EU) 2018/2001 [in afwachting van afronding van de Uitvoeringswet gericht of vrijwillige schema’s] als goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat binnen de werkingssfeer van Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.